BRF Farmen

Bostadsrättföreningen i Täby

Nyhetsbrev  mars 2017

Nedan följer ett referat från styrelsens senaste möte, den 28 mars:

Stadgar

Ett förslag till reviderade stadgar har tagits fram. De nya stadgarna är bl. a anpassade efter lagändringar. Som mall har s.k. ”mönsterstadgar” använts. För att de nya stadgarna ska gälla krävs en extrastämma innan ordinarie stämma i maj. Den kommer att hållas den 27 april klockan 18.00 i Tibble kyrka. Styrelsen kommer att skicka ut kallelse till extrastämman, samt det nya förslaget på stadgar, där det även framgår vad som är ändrat jämfört med tidigare stadgar, till samtliga medlemmar inom kort.

Medlemsportalen

Nu är medlemsprotalen på hemsidan i drift. Alla medlemmar har möjlighet att logga in via ”mina sidor” på Brf Farmens hemsida. Via medlemsportalen går det bl.a. att läsa styrelsens nyhetsbrev och hitta blanketter som gäller boendet och förvaltningen. Inloggningsuppgifter fanns på senaste avgiftsavin som delades ut för några veckor sedan.

Farmen och vi

Ett nytt nummer av ”Farmen och vi” delas inom kort ut i brevlådorna. Detta nummer är det första med nytt utseende. Styrelsen och förvaltningen tar gärna emot tips på innehåll eller hur utseendet kan förbättras.

Lokaler

Gemensamhetslokalen på Åkerbyvägen 370 är nu ombyggd. Lokalen rymmer numera en övernattningslägenhet. Lägenheten har 6 stycken bäddar och ordentligt kök. Lägenheten är även lämplig att boka för mindre möten med upp till 8 personer.

Trädvård och markskötsel

Arbetet med att beskära träden på gårdarna har påbörjats. Under våren kommer även träden vid parkeringarna att beskäras. Det kommer att ske avisering till innehavare av berörda parkeringsplatser två veckor innan arbetet utförs.

Asfaltsskadorna som uppstod på Hermelinen efter ett tidigare elfel kommer att åtgärdas i början av april.

Staketet på Rävens parkering kommer att bytas under våren.

Cyklar

En bortrensning av övergivna cyklar på området kommer att göras under våren. Mer information om detta och uppmaning att märka cyklar kommer.

_____________________________________________________________________________________________________

BRF Farmen

Bostadsrättsföreningen i Täby

Nyhetsbrev februari 2017

Styrelsen hade sammanträde den 7 mars 2017 (mötet var framflyttat men behandlade februari månad). Nedan följer ett referat från några frågor som togs upp på det mötet.

Hemsidan/ medlemsportal

Sedan en tid tillbaka är den nya hemsidan igång. Från vecka 11 kommer alla medlemmar kunna logga in på medlemsportalen ”Mina Sidor”, via BRF Farmens hemsida. Inloggningsuppgifter till ”Mina sidor” kommer finnas på nästa avgiftsavi som skickas ut. På mina sidor kommer medlemmarna att kunna se sina egna hyresavier, ta ut utdrag ur lägenhetsregistret, ställa sig i kö till carport, garage, lokaler och förråd och läsa styrelsens blogg. m.m. Vid frågor om medlemsportalen, hänvisas till förvaltningen.

Trädvård

Styrelsen har undersökt olika alternativ för att på bästa sätt ta hand om de många träd som finns inom föreningens område. Experter har givit utlåtande om trädens skick och behov av underhåll. Styrelsen har även varit i kontakt med Täby kommun och Länsstyrelsen för att höra vilka regler som gäller i de fall det bedöms som nödvändigt att fälla träd. Slutsatsen är att träden i första hand kommer att beskäras.

Ärendehantering

Förvaltningen har börjat använda ett nytt ärendehanteringsprogram. Det ger möjlighet till bättre spårbarhet av ansvar, åtgärder, uppföljning och kommunikation i frågor från medlemmarna. Styrelsen och förvaltningen poängterar vikten av att medlemmarna lämnar in frågor skriftligen till förvaltningen. Det underlättar och ökar spårbarheten och säkerheten i ärendehanteringen.

Rengöring av hus och carportar

Förvaltningen kommer under våren rengöra spaljéväggar i carportar samt väggar och tak på miljöhusen. Fasadernas behov av rengöring och reparationer efter fönsterbytet kommer att gås igenom och beräknas starta under våren.

Belysning

Armaturer i källargångar och carportar kommer att bytas ut till LED-belysning.

Parkering

Förvaltningen kommer göra en översyn av parkeringsplatserna. Översynen omfattar bl. a kontroll av elstolpar och platsnummer. Frågan om parkering av stora fordon har diskuterats inom styrelsen och förvaltningen. På parkeringsplatserna är det endast tillåtet att parkera personbilar. Styrelsen diskuterar hur situationen med stora personbilar som fyller en parkeringsruta och därmed försvårar åtkomst och parkering av bilar på intilliggande platser, skall hanteras. Förvaltningen har fått till uppgift att ta fram förslag på lösningar i frågan.

Stadgar

En grupp i styrelsen arbetar med att ta fram förslag på nya stadgar, anpassade bl.a efter ny lagstiftning. Under våren kommer därför en extra stämma att hållas , eftersom det krävs två stämmobeslut för att fastställa nya stadgar. Datum för vårens stämmor kommer så snart tid och lokal fastställts.

Granskning av tidigare styrelse

Den granskning som beslutades vid årsstämman 2016 pågår. Styrelsen har haft kontakt med granskningsmannen och säkerställt att han har tillgång till det material som han efterfrågar för sin granskning. Styrelsen har inte fått några rapporter om resultat av granskningen hittills. Om inte förr, kommer resultatet av granskningen presenteras för medlemmarna, på stämman under våren.

 

_____________________________________________________________________________________________________

BRF Farmen

Bostadsrättsföreningen i Täby

Nyhetsbrev Januari 2017

Styrelsen hade årets första möte den 31/1 2017. Nedan följer en sammanfattning av några av de frågor som behandlandes under mötet:

Lokaler

Föreningslokalen på Åkerbyvägen 370 byggs om till en övernattningslägenhet till. Det är stor efterfrågan på våra övernattningslägenheter. Den som nu byggs kommer att vara på två rum erbjuda sex fasta sängplatser och möjlighet till två extrasängar. Lokalen kan fortfarande bokas för möten. Tepac har flyttat ut från lokalen på Åkerbyvägen 360, där de hade sin visningslokal. Den lokalen är stor och planen är att den skall byggas om till ett antal mindre lokaler för uthyrning med gemensam toalett och pentry.

Hör av dig till förvaltningen om du önskar hyra en övernattningslägenhet eller lokal.

Under våren kommer barnvagns- och cykelförråden att målas om. Belysningen i tvättstugorna kommer att bytas mot Led-belysning. Även belysningen i carportarna kommer bytas mot Led-belysning. Belysningen i tvättstugorna kommer att styras med rörelsesensorer, vilket leder till att lyset dämpas automatiskt när ingen är i tvättstugan.

Laddningsstationer för elbilar

I dagsläget kan och får inte bilar laddas via de befintliga elstolparna. Styrelsen och förvaltningen kommer under våren ta fram en lösning för laddning av elbilar på ett begränsat antal platser. Utrustning och elförbrukning kommer att bekostas av den medlem som nyttjar platsen.

Hemsidan

Brf Farmen har en ny hemsida. Den nya hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och utveckling. Under februari kommer även medlemsportalen via hemsidan att tas i bruk. Mer information om hur den fungerar kommer ut till medlemmarna så snart medlemsportalen är igång.

Försäkringsbolag

Styrelsen har beslutat att byta försäkringsbolag för föreningen. På grund av att det varit många upptäckta vattenskador har premien för försäkringen höjts. Om den positiva utvecklingen med allt mindre vattenskador håller i sig, kommer det påverka premien positivt redan nästa år. Observera att alla medlemmar skall ha egen hemförsäkring. Däremot täcker föreningens försäkring så att medlemmarna inte behöver ett extra bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

Storstugans byggplaner

Storstugan har ett förslag på att bebygga sina parkeringsplatser med bland annat en skyskrapa. Brf Storstugan kommer hålla extrastämmor under året för beslut om bygget. Styrelsen i brf Farmen bevakar frågan och följer utvecklingen. Enskilda medlemmar har möjlighet att som grannar engagera sig i planerna och framföra sina åsikter direkt till kommunen.

Fönsterprojektet

Arbetet fortgår och fasadplåtarna börjar komma på plats.

Lekplatserna

Kravspecifikation och förfrågningsunderlag kommer att skickas till entreprenörer under februari. Därefter kommer förslag på utformning av lekplatser att beredas i styrelsen i samråd med förvaltningen.

 

_____________________________________________________________________________________________________

BRF Farmen

Bostadsrättsföreningen i Täby

Nyhetsbrev december 2016

Styrelsen hade årets sista sammanträde den 20/12 2016. I samband med det mötet hölls även separat sammanträde för styrelsen av ÅFAB, det bolag som BRF Farmen äger och som driver förvaltningen. Vid styrelsens sammanträde behandlandes bl. a följande frågor:

Fönsterprojektet: Montering av fasadplåtarna har påbörjats i kvarteret närmast centrum. Arbetet fortskrider med regelbundna möten där, förutom representanter från styrelse och förvaltning, en oberoende besiktningsman deltar för att säkra kvalitet och funktion av fönstren.

Ekonomi: Budgeten för 2017 antogs. Fönsterprojektet medför att föreningen måste låna ytterligare för finansiering. Dessa lån är ingenting nytillkommet, utan har varit planerade sedan tidigare. I övrigt är budgeten i balans. 

Målning av cykel- och barnvagnsförråd: Förvaltningen har i uppdrag att rusta upp i cykel- och barnvagnsförråd. Denna upprustning planeras under våren 2017.

Vattenskador: Inga nya vattenskador har rapporterats, vilket är mycket positivt. Många medlemmar har under året renoverat sina våtutrymmen, vilket förmodligen kommer att leda till betydligt färre vattenskador framöver. Detta leder i sin tur till ökat värde på lägenheterna som minskade kostnader för förvaltningen och därmed medlemmarna.

Hemsidan: Föreningens nya hemsida kommer lanseras i slutet av december. Därefter kommer den nya medlemsportalen introduceras. Mer information om medlemsportalen kommer när den är satt i drift.

Stadgar: En grupp av styrelsen har till uppgift att ta fram nya stadgar, utifrån ny lagstiftning och regelverk. Det kommer att innebära att medlemmarna kallas till en extra stämma under våren. Tid för extrastämma är ännu ej satt.

Trädvård: Ytterligare en besiktning av träden inom Farmen har gjorts av fackman. Besiktningen föreslår åtgärder som styrelsen har att ta ställning till. Styrelsens ambition är att även fortsatt värna om den gröna utemiljön i området.

Bredband: Styrelsen har valt att förlänga avtalet med bredbandsleverantörer Ownit och i samband med detta sänks priset för de som har tecknat eget extra avtal med högre hastighet på 500-1000 Mbit/s. Det nya priset för uppgraderingen kommer att bli 99 kronor per månad och börjar gälla från och med ½ 2017.

Slutligen önskar styrelsen alla en God Jul och Gott Nytt År!